مديران گروه


 

ردیف نام ونام خانوادگی مدیر گروه مقطع تحصیلی ارتیاط با مدیران گروه تصویر
1 جناب آقای پوری روابط عمومی - امور فرهنگی کاردانی - کارشناسی ehsan_pouri@hotmail.com
2 جناب آقای افنانی بورس کاردانی - کارشناسی shadanaf@gmail,.com
3 جناب آقای خوشکار حسابداری کاردانی - کارشناسی f_khoshkar_83@yahoo.com
4 جناب آقای غفاری کتابداری کاردانی - کارشناسی gaffari130@yahoo.com
5 جناب آقای جامعی فناوری اطلاعات کاردانی jamei_university@yahoo.com