متن استاتيك
رشته تحصیلیکد رشته ثبت نامی
مدیریت اسناد و مدارک 21531
حسابداری20658
گرافیک - تصویر برداری21700
کتابداری 21528
مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی21556